ข้อมูลหน่วยงานราชการ

                                                             สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ
                                     
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ  สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ที่ตั้ง 258 ม.3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4358-1462  หัวหน้าหน่วยงานราชการ นายนิพนธ์    พละชัย  ลักษณะงาน ส๋งเสริมอาชีพด้านพืช

                                                    สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อนเอ็ด สาขาอำเภอสุวรรณภูมิ
                                       
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อนเอ็ด สาขาอำเภอสุวรรณภูมิ  สังกัด กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม
-ที่ตั้ง  ตั้งยู่ระหว่างถนนสายสุวรรณภูมิ – ยโสธร ประมาณ กล.ที่ 2ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4358-1169  
-หัวหน้าหน่วยงานราชการ นาย วัชรา     สกิตเสถียร  ลักษณะ.านหน่วยงานบริการ

                                                           สำนักงานที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด สาขา สุวรรณภูมิ
                                           
ชื่อหน่วยงาน       สำนักงานที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด สาขา สุวรรณภูมิ  สังกัด   กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  ที่ตั้ง ถนน ปัตมานนท์  ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
-หมายเลขโทรศัพท์  0-4358-1434  หัวหน้าหน่วยงานราชการนายสุรพันธ์    จิตรมาส  ลักษณะงาน ที่ดิน

                                                                        ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ 45130
                                                     
ชื่อหน่วยงาน  ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ 45130  สังกัด สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร ที่ตั้ง 460 ม.2  ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4358-1316 หัวหน้าหน่วยงานราชการ นายสมชาย   เพิงชัย      หัวหน้า  ปณ.  ระดับ 8  ลักษณะงาน ให้บริการไปรษณีย์ - บริการการเงิน
ชื่อหน่วยงาน  ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ  สังกัด กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ถนน.ปัทมานนท์   ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
-หมายเลขโทรศัพท์  0-4358-1223    หัวหน้าหน่วยงานราชการ  นายจีระเกียรติ     ภูมืสวัสดิ์  ลักษณะงาน   บริการประชาชน

                                                                                       เทศบาลตำบลสระคู
                                                    
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลตำบลสระคู  สังกัด  กระทรวงมหาดไทย  ที่ตั้ง 502/1 ถนน ปัทมานนท์ หมู่ที่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 0-4358-1221
-หัวหน้าหน่วยงานราชการ นายสมศักดิ์      เศรษโฐ  ลักษณะงาน  อำนวยความสะดวก อุปโภค  บริโภค

                                                                                 การประปาส่วนภูมิ ภาค อำเภอสุวรรณภูมิ
                                                        
ชื่อหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิ ภาค อำเภอสุวรรณภูมิ  สังกัด การปะปาส่วนภูมิภาค  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนน.ปัทมานนท์   ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4358-1350  หัวหน้าหน่วยงานราชการ นายทองดี          พรมนาค  ลักษณะงานบริการน้ำปะปาในเขตพื้นที่เทศบาล สระคู

                                                                                         การไฟฟ้า อำเภอสุวรรณภูมิ
                                                             
ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าอำเภอสุวรรณภูมิ  สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ที่ตั้ง หมู่ 4 หมู่ที่ 2 ถนน.ปัทมานนท์   ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4358-1457   หัวหน้าหน่วยงานราชการ นาย ปัญญา   ปรีดานนท์  ลักษณะงาน บริการไฟ้ฟ้าในเขตรับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน-สังกัด  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน   ที่ตั้ง หมู่ที่ 2หมู่ที่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
-หมายเลขโทรศัพท์     0-4358-1639   หัวหน้าหน่วยงานราชการ นางสาวกิ่งทอง         ซุ่นสามพราน  ลักษณะงาน บริการการศึกษานอกโรงเรียน

ชื่อหน่วยงาน สรรพากรอำเภอสุวรรณภูมิ -สังกัด  -  -ที่ตั้ง -   หมายเลขโทรศัพท์ 0-4358-1049   หัวหน้าหน่วยงานราชการ นายอภิชาติ   ภูวราคำ   ลักษณะงาน -
                                                                                                                                   
Home