ข้อมูลสื่อมวลชน

                                      สถานีวิทยุชุมชนเสียงจากสุวรรณภูมิ  FM. 89.20 MHz
                                
   ชื่อ            สถานีวิทยุชุมชนเสียงจากสุวรรณภูมิ  FM. 89.20 MHz
                    วัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางรับข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการองค์การเอกชน เพื่อเข้ากระจายสู่ประชาชน ให้ประชาชนในเขตอำเภอสุวรรณภูม
และอำเภอใกล้เคียง สามารถรับฟังและออกอากาศได้ ไห้ได้ รับความรู้ข้อมูลข่าวสารความบันเทิงแก่ประชาชนอย่างสูงสุด
                   ที่ตั้ง          เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด  45130   ชื่อประธานสถานี  นายคำสิงห์             คุ้มโนน้อย  โทรศัพท์   0-4358-0916

                                                                                                                                   Home